Diệu Âm Hoằng Pháp

Ngày đăng bài Thứ Hai, ngày 12-05-2014

 

Diệu Âm Hoằng Pháp 1 - Phần 1
Diệu Âm Hoằng Pháp 1- Phần 2
Diệu Âm Hoằng Pháp 3 - Phần 1
Diệu Âm Hoằng Pháp 3 - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp


132x99
Phật Thuyết Kinh Vu Lan
132x99
Thần chú của đại bi tâm Om mani padme hum