Ý chí

Ngày đăng bài Thứ Năm, ngày 27-03-2014

Đã sinh làm kiếp con người,
Núi cao, vực thẳm, biển khơi sợ gì !
Vượt gian khó, thắng hiểm nguy,
Không màng được mất, xá chi bại thành.!

Thích Nhật Từ


 

 

DANH NGÔN VỀ Ý CHÍ

Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.

The person who has the will to undergo all labor may win any goal.
Menander

~*~

Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.

Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination.
Edward Young

~*~
Ngài có thể trói cơ thể tôi, buộc tay tôi, điều khiển hành động của tôi: ngài mạnh nhất, và xã hội cho ngài thêm quyền lực; nhưng với ý chí của tôi, thưa ngài, ngài không thể làm gì được.
You can bind my body, tie my hands, govern my actions: you are the strongest, and society adds to your power; but with my will, sir, you can do nothing.
George Sand

~*~
Ý chí của ta luôn vì lợi ích của ta, nhưng ta không phải lúc nào cũng thấy nó là gì.
Our will is always for our own good, but we do not always see what that is.
Jean Jacques Rousseau

~*~
Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
Mahatma Gandhi

~*~
Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.
There is no such thing as a great talent without great will power.
Balzac

~*~
Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.
People do not lack strength; they lack will.
Victor Hugo

ST


132x99
Hạnh nguyện lắng nghe
132x99
Phận làm con theo lời Phật dạy
132x99
Đạo hiếu của người con Phật
132x99
Gia tài để lại
132x99
Dừng lại
132x99
Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm
132x99
Hết thuốc chữa